AVÍS LEGAL

DADES DE L’EMPRESA
Natura Local està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​a l’tom 43.578, foli 50, full número 432.683, amb N.I.F. número B-65959348 i domicili en C / Major 304 1B, 08759 Vallirana, Barcelona. També pot contactar amb Natura Local a l’adreça de correu electrònic info@naturalocal.net.

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment a allò previst a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, de 13 de desembre, s’informa que les dades personals així com la difusió d’imatges recollides en aquest portal web, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de NATURA LOCAL degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que no es cediran a tercers. NATURA LOCAL es compromet a tractar les seves dades de manera confidencial amb la única i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats, pel que adoptarà les mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i dels riscos als que estan exposades, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural. Qualsevol modificació de les seves dades, haurà de ser comunicada a NATURA LOCAL perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta política de Privacitat, vostè reconeix que la informació i les dades personals recollides son exactes i veraces. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades personals o imatges pot fer-ho enviant un escrit a C/Major 304 1B, 08759 Vallirana, Barcelona o un correu electrònic a hola@naturalocal-botiga.net. NATURA LOCAL es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS LEGAL

El lloc web ubicat a l’adreça http://naturalocal.net/, incloent qualsevol dels seus subdominis o seccions (en endavant, el “Lloc Web”) a l’igual que qualsevol de les aplicacions mòbils vinculades a el Lloc Web (en endavant, les “Aplicacions”), estan operats per Natura Local, SL (En endavant “Natura Local”).

NATURA LOCAL, posa a disposició dels usuaris d’aquests llocs web determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web https://naturalocal.net/ per part dels usuaris que hi accedeixen. Les presents condicions generals s’exposen als usuaris en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web, i en el cas que l’usuari introdueixi les seves dades en els formularis existents, no ho podrà fer sense que s’hagi produït la seva acceptació. L’accés al lloc web ( incluyendo cualquiera de sus subdominios o secciones) https://naturalocal.net/ implica l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals. L’ús del lloc web

https://naturalocal.net/ no comporta obligatòriament la d’inscripció de l’Usuari. Només en el cas de realitzar les compres online, en les botigues dels seu clients, vostè ens facilitarà informació personal amb la única i exclusiva finalitat de procedir amb la gestió de la compra i enviar-li informació i publicitat d’activitats relacionades amb https://naturalocal.net/. Les dades personals recollides obligatòries per a dur a terme la compra online seran: nom i cognoms, adreça, municipi, província, codi postal, telèfon, correu electrònic mitjançant la plataforma online, i totes aquestes dades quedaran guardades en la nostra base de dades, d’acord amb el que estableix la LOPD. Al introduir les seves dades personals per a realitzar una compra està acceptant que restin guardades per al processament i utilització per part de NATURA LOCAL en la tramitació de la compra. Vostè tindrà la opció d’acceptar l’enviament d’informació, descomptes i publicitat de totes aquelles activitats que es desenvolupin a NATURA LOCAL en el moment d’introduir les seves dades mitjançant el lloc web. Les condicions generals per l’accés i ús del lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent a l’usuari a realitzar un bon us del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts que es mostren a la web i en especial, imatges, codis de fonts, dissenys, textos, gràfics, logotips, noms comercials, marques, etc. susceptibles d’ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de NATURA LOCALo de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la web.
La utilització, sense la prèvia i expressa autorització de NATURA LOCAL de la informació continguda en el lloc web, així com la lesió dels drets sobre la propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes, regulat a l’article 8 i 32.1.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS
NATURA LOCAL es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació afegint, modificant, corregint o eliminant
NATURA LOCAL no es farà responsable de l’ús que els tercers facin de la informació publicada al lloc web, ni tampoc dels danys provocats o pèrdues econòmiques, que de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

REPRODUCCIÓ DE CONTINGUTS
NATURA LOCAL es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació afegint, modificant, corregint o eliminant
NATURA LOCAL no es farà responsable de l’ús que els tercers facin de la informació publicada al lloc web, ni tampoc dels danys provocats o pèrdues econòmiques, que de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
NATURA LOCAL no es fa responsable en cap cas de danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver-se adoptat totes les mesures tecnològiques i de seguretat necessàries per a evitar-ho.

POLÍTICA DE PRIVACITAT A LES XARXES SOCIALS
En compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’011 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), NATURA LOCAL informa als usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Instagram, amb la finalitat de fer publicitat dels nostres serveis i esdeveniments.
L’usuari que disposi d’un perfil a la mateixa xarxa social, i s’uneixi al perfil de la xarxa social creada per NATURA LOCAL mostrant així interès en la informació que es publiciti a la xarxa, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

NATURA LOCAL tindrà accés i tractarà aquella informació pública de l’usuari, en especial, del nom del contacte, però aquestes dades seran exclusivament utilitzades dins de la pròpia xarxa social, sense esser incorporades a cap fitxer.
Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals a NATURA LOCAL. C/Major 304 1B, 08759 Vallirana, Barcelona o un correu electrònic a hola@naturalocal-botiga.net d’acord amb la LOPD, però s’han de tenir en compte les següents apreciacions:
*Accés: Estarà definit per a la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
*Rectificació: només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de NATURA LOCAL per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia xarxa social. Normalment, aquest dret s’haurà d’exercir enfront de la xarxa social.
*Cancel·lació i/o oposició: com en el cas anterior, només es podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control de NATURA LOCAL, per exemple, deixar d’estar unit al perfil de la xarxa social a nom de NATURA LOCAL
NATURA LOCAL realitzarà les següents actuacions:
*Accés a la informació pública del perfil.
*Publicació en el perfil d’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pagina de NATURA LOCAL
*Enviar missatges personals i individuals mitjançant la xarxa social.
*Actualitzacions de l’estat del perfil de la xarxa social que es publicaran en el perfil de l’usuari.
L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS
L’usuari, una vegada s’hagi unit a la xarxa social de NATURA LOCAL podrà publicar comentaris, enllaços, imatges, fotos o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, haurà de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pagina, ja siguin textos, gràfics, fotos, vídeos…que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, la ètica, el bon gust i/o que atemptin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o a la llei. En aquests casos, NATURA LOCAL es reserva el dret a retirar d’immediat el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.
NATURA LOCAL no es farà responsable dels continguts que lliurement hagi publicat l’usuari.
L’usuari haurà de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per això al mateix temps és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges que puguin publicar-se en la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de NATURA LOCAL però si que estaran a la xarxa social.

PUBLICITAT
NATURA LOCAL utilitzarà la xarxa social per a fer publicitat dels seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pagina de NATURA LOCAL per a que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
A continuació detallen l’enllaç a la política de privacitat de les Xarxes Socials:
*Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
*Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
*Twitter: https://twitter.com/es/privacy

POLÍTICA DE PRIVACITAT
MARC NORMATIU
El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de NATURA LOCAL es fonamenta en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.
La gestió de la privacitat es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:
Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).
Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.
Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
Exactes i, si cal, actualitzades (exactitud).
Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (limitació del termini de conservació).
Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (integritat i confidencialitat).
FINALITAT DE LES DADES
De conformitat amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant el formulari de registre, les dades personals de l’usuari quedaran incorporades als fitxers titularitat de NATURA LOCAL i seran tractades amb la finalitat d’oferir el servei sol•licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui el compte de client.
Per tal de poder oferir els serveis que l’usuari contracti, les dades podran ser cedides temporalment a les empreses proveïdores de productes i serveis, amb la finalitat de poder exercir la compravenda sol•licitada i la corresponent facturació i cobrament.

DRETS
La normativa reconeix uns drets que permeten les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel mateix interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són els que s’indiquen tot seguit:

DRET A L’ACCÉS
L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:
Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
El dret a sol•licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.
L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

DRET DE RECTIFICACIÓ
Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.
L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (dret a l’oblit)
L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (dret a l’oblit) quan:
Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per la qual es van recollir.
Es revoca el consentiment en què es basava el tractament.
L’interessat s’oposa al tractament.
Les dades s’han tractat il•lícitament.
Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió els altres responsables que estan tractant aquestes dades.
El responsable ha de comunicar la supressió a cada destinatari, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol•licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.
Excepcions a l’exercici del dret de supressió:
L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
El compliment d’una obligació legal.
La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET D’OPOCISICIÓ
L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals:
Quan el tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
Quan el tractament té fins estadístics o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT
És un dret de la persona interessada que consisteix a marcar les seves dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. No s’ha de confondre amb el bloqueig de dades de l’LOPD.
La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. La limitació es pot sol•licitar quan:
La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol•licitud.
El tractament és il•lícit, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a la supressió.
Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:
Amb el consentiment de la persona interessada.
Per formular, exercir o defensar reclamacions.
Per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.
Per raons d’interès públic importants, de la Unió o de l’estat membre corresponent.
El responsable ha de comunicar la limitació a cada destinatari, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol•licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

CONTACTE
L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a NATURA LOCAL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, limitar, cancel•lar i sol•licitar la portabilitat dirigint una sol•licitud per escrit a la companyia a l’adreça electrònica hola@naturalocal-botiga.net o bé a l’adreça C/Major 304 1B, 08759 Vallirana, Barcelona acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat.

 

També utilitzem galetes de tercers, de Google Analytics, Google AdSense o Google DFP

Els tercers que s’anunciïn en el Lloc Web podrien utilitzar cookies o ‘web Beacons’ dels que Natura local no seria responsable ni quedarien coberts per la present Política de Privacitat, pel que és responsabilitat de l’usuari configurar el seu navegador perquè les galetes només es puguin utilitzar d’acord amb les seves pròpies preferències.

Les galetes de Google Analytics tenen un objectiu estadístic per mesurar el trànsit web per ajudar-nos a saber quines pàgines són les més visitades i permetre’ns identificar quines parts de el lloc hem de millorar. Google disposa d’informació en detall i actualitzada sobre aquestes galetes a: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

També fem servir Google AdSense per mostrar publicitat en algunes pàgines de Wikiloc. Les galetes de Google AdSense i Google DFP tenen l’objectiu principal de mostrar anuncis rellevants i d’interès per a l’usuari. Més informació sobre les cookies d’AdSense: https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/ads/

Aquest lloc web també té accés a l’adreça IP amb la qual els usuaris accedeixen a la mateixa (incloent accessos des de les aplicacions). L’adreça IP amb la qual cada usuari accedeix a al Lloc Web pot no ser la mateixa en cada ocasió. A més, diferents usuaris poden compartir una mateixa adreça IP.

Tot i que Natura local no realitza ni realitzarà cap tasca dirigida a associar l’adreça IP amb persones físiques concretes, l’accés a les adreces IP pot ser considerat com un tractament de dades personals en virtut de l’caràcter potencialment identificable de la persona física a la que pot estar associada la IP (possibilitat més teòrica que real), de manera que d’acord amb LOPD, és aplicable el que disposa aquesta política de privacitat.